Hội Thánh Tin Lành Jacksonville, Florida

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Giăng 3:16

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta”

Rô-ma 6:23

Chương Trình Sắp Tới

Dâng Hiến Trên Mạng

Dâng Hiến và Dâng 1/10 cho công việc nhà Chúa