Vua Giuda và Y sơ ra ên

(North) Các Vua Y-sơ-ra-ên(South) Các Vua Giu-đa
N1Giê-rô-bô-am931-910S1Rô-bô-am931-913
N2Na-đáp910-909S2A-bi-giam913-911
N3Ba-ê-sa909-886S3A-sa911-870
N4Ê-la886-885   
N5Xim-ri885   
N6Ôm-ri885-874   
N7A-háp874-853S4Giô-sa-phát (873)870-848
N8A-cha-xia853-852S5Giô-ram (853)848-841
N9Giô-ram852-841S6A-cha-xia841
N10Giê-hu841-814S7A-tha-li841-835
N11Giô-a-cha814-798S8Giô-ách835-796
N12Giô-ách798-782S9A-ma-xia796-767
N13Giê-rô-bô-am II   793)782-753S10Ô-xia (792)767-740
N14Xa-cha-ri753-752S11Giô-tham (750)740-731
N15Sa-lum752   
N16Ma-na-hum752-742   
N17Phê-ca-hia742-740S12A-cha (735)731-715
N18Phê-ca    (752)           740-732   
N19Ô-sê732-722S13Ê-xê-chia (729)715-686
    S14Ma-na-se (696)686-642
   S15A-môn642-640
   S16Giô-si-a640-609
   S17Giô-a-cha609
   S18Giê-hô-gia-kim608-598
   S19Giê-hô-gia-kin598-597
   S20Sê-đê-kia597-586

S10: Ngoài tên Ô-xia, còn tên A-xa-ria

NĂM: BC

(North) Các Vua Y-sơ-ra-ên(South) Các Vua Giu-đa
N1Jeroboam I931-910S1Rehoboam931-913
N2Nadab910-909S2Abijam913-911
N3Baasha909-886S3Asa911-870
N4Elah886-885   
N5Zimri885   
N6Omri885-874   
N7Ahab874-853S4Jehoshaphat (873)870-848
N8Ahaziah853-852S5Jehoram (853)848-841
N9Jehoram852-841S6Ahaziah841
N10Jehu841-814S7Athaliah841-835
N11Jehoahaz814-798S8Joash835-796
N12Joash798-782S9Amaziah796-767
N13Jeroboam II (793)782-753S10Uzziah (792)767-740
N14Zachariah753-752S11Jotham (750)740-731
N15Shallum752   
N16Menaham752-742   
N17Pekahiah742-740S12Ahaz (735)731-715
N18Pekah  (752)740-732   
N19Hoshea732-722S13Hezehiah (729)715-686
   S14Manasseh (696)686-642
   S15Amon642-640
   S16Josiah640-609
   S17Jehoahaz609
   S18Jehoiakim608-598
   S19Jehoiachin598-597
   S20Zedekiah597-586

NĂM : BC

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: