Dâng Hiến

Dâng Hiến

Hội Thánh Tin Lành Jacksonville tiếp nhận việc dâng hiến trên mạng (online) và dâng hiến điện tử (electronic) qua chương trình Cash App. Quý vị có thể dâng hiến qua mạng lưới điện toán (online) hay qua smartphone!

DÂNG HIẾN QUA CASH APP

Quý vị có thể sử dụng Cash App để dâng hiến.

DÂNG HIẾN BẰNG CHI PHIẾU

Xin quý vị viết chi phiếu cho: Vietnamese Christian Church (VCC)

Và gửi về địa chỉ:

VIETNAMESE CHRISTIAN CHURCH
7629 Herlong Road
Jacksonville, FL. 32210
Phone: (904) 728-1559

Xin cảm ơn quý vị!

%d bloggers like this: